English

Algemene Voorwaarden en hoe we werken

HOE WERKEN WIJ?
Sommige klanten vragen ons alleen een onderdeel van hun reisplan uit te werken. Een wandeling, een museum, een restaurantreservering in een restaurant, een ritje van of naar Schiphol… Anderen vragen ons een gedetailleerd reisplan te maken waarin van uur tot uur alle details zijn vastgelegd.
Dat kan allemaal.

Als je ons vraagt om (een deel van) je plannen uit te werken, komen we met een eerste voorstel. Aan de hand daarvan kun je bepalen welke onderdelen je door ons wil laten uitwerken, welke niet en wat je eventueel nog wil veranderen. Op basis daarvan maken we een tweede voorstel en als het nodig is een derde en vierde. Net zo lang tot je tevreden bent en ons laat weten dat alles klopt. Meteen daarna maken wij alle boekingen, reserveringen, kaartjes en dergelijke bij musea, bedrijven, collega-gidsen etc definitief.

Prijzen:
Wij vermelden we alle prijzen meteen al vanaf het allereerste voorstel dat je van ons krijgt. Geen verassingen achteraf…

ALGEMENE VOORWAAREN PAUKA TOURS
Laatste aanpassing: 1 januari 2019
PAUKA TOURS
info@paukatours.com
Beatlesweg 11
1311 JK Almere
The Netherlands
+31 6 430 52 043
KvK 57364621

1             GELDIGHEID
De voorwaarden hieronder zijn van toepassing op de activiteiten van PAUKA TOURS, Nederland; KvK 57364621. Tenzij anders is aangegeven, zijn deze voorwaarden niet van toepassing op activiteiten die onder andere handelsnamen bij dezelfde onderneming worden uitgevoerd.

De voorwaarden hieronder zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan tussen PAUKA TOURS en de klanten de deelnemers van een tour of andere activiteit in het kader van de overeenkomst.

Klant: Degene die een overeenkomst aangaat met, een contract afsluit met of opdracht geeft aan PAUKA TOURS met betrekking tot de levering door PAUKA TOURS van diensten of producten.

Deelnemer: Degene die deelneemt aan een door PAUKA TOURS verzorgde activiteit.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen PAUKA TOURS en de klant, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat van deze voorwaarden wordt afgeweken. Eventuele voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Elke overeenkomst tussen PAUKA TOURS en de klant en de deelnemer valt onder de Nederlandse wet. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

2             AANPSRAKELIJKHEID
PAUKA TOURS verzorgt tours binnen en buiten Nederland, alsmede andere diensten met betrekking tot tour operations, toerisme, educatie en vrijetijdsbesteding. PAUKA TOURS en haar medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en opdrachtnemers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, schade, verlies ongeluk, vertraging en elke andere omstandigheid die tijdens een tour of activiteit optreedt. Deze bepaling omvat tevens incidenten die plaatsvinden als gevolg van risico`s met betrekking tot de uitvoering aan en deelname aan activiteiten, ongeacht de manier van vervoer naar, van of tijdens de tour of activiteit. PAUKA TOURS kan gebruik maken van onafhankelijke toeleveranciers die voorzien in voedsel, accommodaties, vervoer, rondleidingen, activiteiten en andere diensten die aan een bepaalde tour of activiteit zijn verbonden. PAUKA TOURS en medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en opdrachtnemers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade, verlies, ongeluk, vertraging of kosten in welke vorm dan ook of elk ander incident dat wordt veroorzaakt door onzorgvuldigheid, defect, faillissement door of van elke persoon of bedrijf waarmee PAUKA TOURS samenwerkt bij de uitvoering van de overeenkomst.

PAUKA TOURS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade, verlies, ongeluk, vertraging of kosten in welke vorm dan ook, indien deze het gevolg is van ziekte, weersomstandigheden, stakingen, vijandigheden, oorlog, terroristische daden, natuurlijke gebeurtenissen, wetgeving of elke andere oorzaak.

De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een reisverzekering die schade of letsel dekt.

3             UITVOERING
Bij het aangaan van een overeenkomst verplicht PAUKA TOURS zich om de overeengekomen diensten te leveren, maar PAUKA TOURS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een niet bevredigend resultaat.

Bij onvoorziene omstandigheden kan de overeenkomst door PAUKA TOURS worden gewijzigd. Als een geplande dienstverlening wordt afgelast als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zal PAUKA TOURS binnen redelijke grenzen proberen om een alternatief te organiseren.

4             ONZE INFORMATIE EN ONZE WEBSITE
Hoewel PAUKA TOURS zich inspant correcte en nauwkeurige informatie, kan PAUKA TOURS deze correctheid en nauwkeurigheid niet garanderen. PAUKA TOURS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettelijkheid of betrouwbaarheid van de informatie die verspreid wordt via internet, social media of anderszins wordt verspreid, zoals in druk, geschreven of gesproken woord, of via elke andere communicatiewijze.

5             BETALING
Met uitzondering van reserveringen die kort voor de uitvoering worden gedaan, zal PAUKA TOURS de klant een rekening sturen waarop een uiterste betaaldatum is vermeld. Ongeacht deze uiterste betaaldatum moet het betreffende bedrag door PAUKA TOURS ontvangen zijn voor de (eerste dag van de) uitvoering van de activiteit. PAUKA TOURS kan niet worden verplicht om de dienst te leveren als de betaling niet is ontvangen. Indien bij het begin van de dienstverlening blijkt dat er meer deelnemers aanwezig zijn dan overeengekomen, kan PAUKA TOURS de extra deelnemers weigeren, besluiten om de dienstverlening zonder terugbetaling af te gelasten, of te besluiten dat de extra deelnemers voor aanvang van de activiteit contact een extra bedrag moeten betalen.

Betaalwijze: bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen. De kosten van een binnenlandse of buitenlandse betaling zijn voor rekening van de klant. In de regel plaatst PAUKA TOURS een toeslag van 5% administratiekosten op de factuur over het totaalbedrag met een minimum van 20 euro.

6             ANNULERING VEROORZAAKT DOOR DE KLANT
Onderstaande tarieven zijn van toepassing bij annulering door de klant of de deelnemer.

Tot 31 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen activiteit of levering:
100% van de kosten van overeengekomen reserveringen, kaartjes en andere kosten;
20% van de vergoeding aan de gids;
€ 25,- administratiekosten.

30 tot 15 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen activiteit of levering:
100% van de kosten van overeengekomen reserveringen, kaartjes en andere kosten;
60 % van de vergoeding aan de gids;
€ 25,- administratiekosten.

15 tot 5 dagen voor de eerste dag van de overeengekomen activiteit of levering:
100% van de kosten van overeengekomen reserveringen, kaartjes en andere kosten;
80% van de vergoeding aan de gids;
€ 25,- administratiekosten.

5 dagen of minder voor de eerste dag van de overeengekomen activiteit of levering, of bij niet verschijnen van de deelnemer:
100% van de overeengekomen totaalprijs.

PAUKA TOURS kan te allen tijde besluiten om de overeenkomst af te gelasten. Indien de oorzaak hiervan bij de klant of deelnemer ligt, kan PAUKA TOURS te allen tijde besluiten om de overeenkomst te beëindigen. PAUKA TOURS kan dan besluiten om verschuldigde bedragen niet kwijt te schelden of betaalde bedragen niet terug te betalen.

7             ANNULERING VEROORZAAKT DOOR PAUKA TOURS
Als gewichtige omstandigheden aan de zijde van PAUKA TOURS, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers of opdrachtnemers van PAUKA TOURS het redelijkerwijs niet mogelijk maken om de overeengekomen diensten te verlenen, kan PAUKA TOURS de overeenkomst annuleren. In dit geval zal PAUKA TOURS binnen redelijke grenzen proberen om een alternatief te bieden. Als er geen alternatief geboden kan worden, zal de betaling binnen een maand worden terugbetaald.

8             ANNULERING VEROORZAAKT DOOR EXTERNE FACTOREN
PAUKA TOURS kan de overeenkomst of de dienstverlening annuleren in het geval van ziekte, weersomstandigheden, stakingen, vijandigheden, oorlog, terroristische daden, natuurlijke gebeurtenissen, wetgeving of elke andere externe oorzaak. In dit geval zal PAUKA TOURS besluiten of de gidsenvergoeding al dan niet wordt kwijtgescholden, of terugbetaald aan de klant.